Regionálna bibliografia

Bibliograficko-informačné služby

realizuje knižnica v súlade so svojim predmetom činnosti.

Predstavujú ich:
- poskytovanie ústnych, faktografických a bibliografických informácií z vlastných elektronických databáz 
- poskytovanie regionálnych informácií 
- spracovávanie regionálnych, personálnych, tematických bibliografií 
- konzultačné služby pri výbere literatúry na určitú tému 
- informačná výchova žiakov materských a základných škôl, študentov 1. ročníkov stredných škôl a stredných odborných učilíšť. 

Bibliograficko-informačné služby poskytujú v rozsahu svojej špecializácie všetky oddelenia knižnice, predovšetkým však oddelenie náučnej literatúry, úsek bibliografickej, informačnej a vydavateľskej činnosti. 

Bibliografia je kľúčom k univerzu informácií. Pomáha vyselektovať relevantné informačné pramene podľa danej témy, časového úseku, geografického priestoru a ďalších aspektov. Zjednodušene povedané, je to súpis (zoznam) unifikovaným spôsobom popísaných kníh, článkov a iných druhov dokumentov na základe vymedzených kritérií, ktorý umožňuje základnú orientáciu v existujúcich zdrojoch.

Slovenská národná bibliografia

Odbor plní funkciu národnej bibliografickej agentúry a zabezpečuje:

  • koordináciu národného bibliografického systému a vydáva metodické materiály k popisu dokumentov
  • národnú bibliografickú registráciu slovacikálnych dokumentov
  • odborné spracovanie a sprístupňovanie slovenskej národnej bibliografie (súčasnej i retrospektívnej) - publikácie SNK

Regionálna bibliografia

Regionálna bibliografia rozvíja svoju činnosť v Podtatranskej knižnici v Poprade od roku 1962.

Dotvára a prehlbuje pohľad národnej bibliografie o regionálny rozmer. Vytvára bibliografické súbory o okresoch Poprad a Kežmarok pôvodne vo forme bibliografických kartoték, v súčasnosti elektronických databáz. 
Regionálna bibliografia sa v súčasnosti koncentruje zvlášť na rozpis periodík, čím umožňuje identifikáciu a systematizáciu článkov. Od roku 2004 Podtatranská knižnica ako člen informačného projektu KIS3G participuje svojimi vstupmi na tvorbe jednotnej celoslovenskej článkovej databázy. Preto v nej www.kis3g.sk možno nájsť aj články o regiónoch Poprad a Kežmarok za roky 1994-2020. Záznamy staršieho dáta sú vo forme kartoték. 

Menoslov zamestnancov: Marta Bornemiszová 1962-1995, Ľubica Majerová 1974-1976, Anna Balejová 1980-1985, Ľuba Rusnáková 1985-2005, Mária Orolinová 1995-1996, Eva Girgašová 1996-2000, Helena Bidnenková 2000-, Jana Schönová 2000-2006, Anna Ottová 2007 -2019, Iveta Michalčíková 2008-, Danica Gažúrová 2018- Mária Pitoniaková 2019-, Mária Jarabincová 2019-

 

O knižnici

Podtatranská knižnica v Poprade je verejnou regionálnou knižnicou univerzálneho typu, ktorá zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Poskytuje knižničné a informačné služby, pôsobí ako koordinačné, bibliografické, metodické a vzdelávacie stredisko knižníc okresov Poprad, Kežmarok a Levoča.

Najnovšie články

©2021 Podtatranská knižnica v Poprade. All Rights Reserved.

Hľadať