Metodika

Metodika

V rámci svojej zriaďovateľskej pôsobnosti plní knižnica funkciu koordinačného a metodického centra pre knižnice v okresoch Poprad a Kežmarok.
1. metodická, konzultačná a poradenská činnosť pre mestských a obecných knihovníkov
2. spolupráca s obecnými zastupiteľstvami pri vytváraní finančných, priestorových a personálnych podmienok prevádzky mestských knižníc, obecných knižníc s profesionálnymi zamestnancami a obecných knižníc s neprofesionálnymi zamestnancami
3. pomoc pri revíziách knižničných fondov, aktualizácii a vyraďovaní knižničných fondov
4. propagácia nových trendov v knihovníctve (zavádzanie softwéru a automatizácie do knižničných procesov)
5. zabezpečovanie vzdelávania profesionálnych i neprofesionálnych zamestnancov knižníc
6. zbieranie vyhodnotenia činnosti knižníc a ročné analýzy celkovej činnosti
7. vydávanie metodických materiálov
8. budovanie archívu dokumentácie knižníc
9. dohliadanie na dodržiavanie zákona o knižniciach a na plnenie knižničných noriem a štandardov

Vzory tlačív a návody potrebné pre činnosť obecnej knižnice:
 Zoznam tlačív:
https://www.kniznica-poh.sk/index.php/o-nas/pre-kniznice/zoznam-tlaciv

Metodické pokyny v oblasti knižničného systému:
http://www.culture.gov.sk/vdoc/243/metodicke-pokyny-v-oblasti-kniznicneho-systemu-151.html

Adresár knižníc s právom povinného výtlačku

Dôležité odkazy: Legislatíva z oblasti knihovníctva:
https://www.snk.sk/sk/informacie-pre/kniznice-a-knihovnikov/dokumenty-pre-knihovnikov/legislativa.html

Dotácie pre knižnice:

http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/dotacie/dotacie-2020-34a.html
https://fpu.sk/sk/kniznice

Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove:

https://www.kniznica-poh.sk/

Slovenská národná knižnica:

https://www.snk.sk/sk/

Slovenská knižnica:

https://www.kis3g.sk/

Portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax

http://www.infolib.sk/sk/

Noc s Andersenom

http://www.nocsandersenom.sk/index.html

Čítajme si spolu

https://citajmesispolu.sk/

Celé Slovensko číta deťom

http://www.celeslovenskocitadetom.sk/sk/

Čítajme si – detský čitateľský maratón

https://www.bibiana.sk/sk/citajme-si-detsky-citatelsky-maraton

Les ukrytý v knihe

http://www.lesnapedagogika.sk/sk/zlozka.php?content=210

O knižnici

Podtatranská knižnica v Poprade je verejnou regionálnou knižnicou univerzálneho typu, ktorá zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Poskytuje knižničné a informačné služby, pôsobí ako koordinačné, bibliografické, metodické a vzdelávacie stredisko knižníc okresov Poprad, Kežmarok a Levoča.

Najnovšie články

©2020 Podtatranská knižnica v Poprade. All Rights Reserved.

Hľadať